Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

To the caaaandy mount'n Τσώώωωρτσιιιιιιλλ! To the caaaandy mououuunnn'tnnn"You have enemies? Good.
That means you have stood up for something good in your life"

-W. Churchill